روستای زیرک آباد ملتی که بصیرت نداشته باشد فریب می خورد امام خامنه ای مدیریت سایت: سید احمد سیدی http://shohda16.mihanblog.com 2020-09-25T19:16:38+01:00 text/html 2018-05-29T02:57:44+01:00 shohda16.mihanblog.com سید احمد سیدی شهید آتش نشان حسن پوراکبر http://shohda16.mihanblog.com/post/287 <div>شهادت آتش نشان فداکار حسن پوراکبر را به خانواده آن مرحوم و عموم جامعه آتش نشانان و مردم تسلیت عرض می کنیم<br></div><div><br></div><div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://uupload.ir/files/fpd5_image_۲۰۱۸_۰۵_۲۹-۰۷_۲۴_۵۲_۱۷۷_zug.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/fpd5_image_۲۰۱۸_۰۵_۲۹-۰۷_۲۴_۵۲_۱۷۷_zug.jpg" alt="fpd5_image_۲۰۱۸_۰۵_۲۹-۰۷_۲۴_۵۲_۱۷۷_zug.jpg" id="imgview" style="direction: rtl;" width="182" height="321"></a><a href="http://uupload.ir/files/epj_image_۲۰۱۸_۰۵_۲۹-۰۷_۲۴_۵۳_۷۰۶_krl.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://uupload.ir/files/epj_image_۲۰۱۸_۰۵_۲۹-۰۷_۲۴_۵۳_۷۰۶_krl.jpg" alt="epj_image_۲۰۱۸_۰۵_۲۹-۰۷_۲۴_۵۳_۷۰۶_krl.jpg" id="imgview" width="179" height="318"></a></div></div> text/html 2018-03-01T03:40:08+01:00 shohda16.mihanblog.com سید احمد سیدی انتخاب قست های مختلف سایت http://shohda16.mihanblog.com/post/206 <div align="center"><a href="%3C%21--%20new%20window%20by%20www.1abzar.com%20---%3E%20%3Ca%20href=" #1abzar="" onclick="window.open('http://shohda16.mihanblog.com/extrapage/football163','','resizable=1,scrollbars=1,width=300,height=300,top=100,left=100,status=1,menubar=1,toolbar=1,location=1,directories=1');return false;"><img src="http://8pic.ir/images/99942637564005861303.jpg" width="105" border="0" height="47"></a>&nbsp; <a href="%3C%21--%20new%20window%20by%20www.1abzar.com%20---%3E%20%3Ca%20href=" #1abzar="" onclick="window.open('http://shohda16.mihanblog.com/extrapage/smss','','resizable=1,scrollbars=1,width=300,height=300,top=100,left=100,status=1,menubar=1,toolbar=1,location=1,directories=1');return false;"><img src="http://8pic.ir/images/37505631733567037806.jpg" width="102" border="0" height="43"></a> <!-- new window by www.1abzar.com --> <a href="%3C%21--%20new%20window%20by%20www.1abzar.com%20---%3E%20%3Ca%20href=" #1abzar="" onclick="window.open('http://shohda16.mihanblog.com/extrapage/sargmi','','resizable=1,scrollbars=1,width=300,height=300,top=100,left=100,status=1,menubar=1,toolbar=1,location=1,directories=1');return false;"><img style="width: 88px; height: 41px;" src="http://8pic.ir/images/28220076135214438386.jpg" border="0"></a> <!-- new window by www.1abzar.com --><a href="%3C%21--%20new%20window%20by%20www.1abzar.com%20---%3E%20%3Ca%20href=" #1abzar="" onclick="window.open('http://shohda16.mihanblog.com/extrapage/new1w','','resizable=1,scrollbars=1,width=300,height=300,top=100,left=100,status=1,menubar=1,toolbar=1,location=1,directories=1');return false;"><img src="http://8pic.ir/images/63734971511423926497.jpg" width="113" border="0" height="47"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="../../../../../1392448087/avrvy/182648//key/%3C%21--%20new%20window%20by%20www.1abzar.com%20---%3E%20%3Ca%20href=" #1abzar="" onclick="window.open('http://shohda16.mihanblog.com/extrapage/zirakabad16','','resizable=1,scrollbars=1,width=300,height=300,top=100,left=100,status=1,menubar=1,toolbar=1,location=1,directories=1');return false;"><img src="http://8pic.ir/images/51149299214002963226.jpg" width="88" border="0" height="42"></a> <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; <a href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/206/atrty/1392448087/avrvy/182648//key/%3C%21--%20new%20window%20by%20www.1abzar.com%20---%3E%20%3Ca%20href=" #1abzar="" onclick="window.open('http://shohda16.mihanblog.com/extrapage/kanaon16','','resizable=1,scrollbars=1,width=300,height=300,top=100,left=100,status=1,menubar=1,toolbar=1,location=1,directories=1');return false;"><img style="width: 77px; height: 30px;" src="http://8pic.ir/images/93238795176529484314.jpg" border="0"></a>&nbsp; <a href="http://mihanblog.com/blog/post/%3C%21--%20new%20window%20by%20www.1abzar.com%20---%3E%20%3Ca%20href=" #1abzar="" onclick="window.open('http://shohda16.mihanblog.com/extrapage/basijzirakabad','','resizable=1,scrollbars=1,width=300,height=300,top=100,left=100,status=1,menubar=1,toolbar=1,location=1,directories=1');return false;"><img style="width: 70px; height: 29px;" src="http://8pic.ir/images/50478510968586275213.jpg" border="0"></a>&nbsp; <a href="%3C%21--%20new%20window%20by%20www.1abzar.com%20---%3E%20%3Ca%20href=" #1abzar="" onclick="window.open('http://shohda16.mihanblog.com/extrapage/nasimeroosta','','resizable=1,scrollbars=1,width=300,height=300,top=100,left=100,status=1,menubar=1,toolbar=1,location=1,directories=1');return false;"><img src="http://8pic.ir/images/24383477862876976411.jpg" width="89" border="0" height="36"></a> <a href="%3C%21--%20new%20window%20by%20www.1abzar.com%20---%3E%20%3Ca%20href=" #1abzar="" onclick="window.open('http://shohda16.mihanblog.com/extrapage/aksroosta','','resizable=1,scrollbars=1,width=300,height=300,top=100,left=100,status=1,menubar=1,toolbar=1,location=1,directories=1');return false;"><img style="width: 78px; height: 36px;" src="http://8pic.ir/images/15035985874185060345.jpg" border="0"></a><br><!-- new window by www.1abzar.com -->&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a id="form-1abzar" href="http://1abzar.com/visit/contact-form/?email=ahmadsydi@gmail.com"> <br></a><div align="center"><br></div> <!-- new window by www.1abzar.com --> <!-- new window by www.1abzar.com ---><br><font size="3">کانال رسمی زیرک آباد در تلگرام</font><br>https://telegram.me/zirak_abad<br><div style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><font size="4">تماس با مدیر:</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سامانه پیامک: </font><!-- Contact Form v2 by www.1abzar.com --><br></div>&nbsp; <font size="4"><br></font><div style="text-align: center;"><font size="4"><font style="font-weight: bold;" size="3">7885 406 - 0915</font></font><font style="font-weight: bold;" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 7080 40 30 20&nbsp; 5000</font><br></div></div></div> <!-- new window by www.1abzar.com --> text/html 2017-10-10T04:43:56+01:00 shohda16.mihanblog.com سید احمد سیدی تصاویر عاشورای96 http://shohda16.mihanblog.com/post/286 <img class="decoded" style="cursor: -moz-zoom-in;" alt="http://uupload.ir/files/yvb6_20171001_085618.jpg" src="http://uupload.ir/files/yvb6_20171001_085618.jpg" height="123" width="218"> &nbsp; <img class="decoded" style="cursor: -moz-zoom-in;" alt="http://uupload.ir/files/1rs6_20171001_090645.jpg" src="http://uupload.ir/files/1rs6_20171001_090645.jpg" height="122" width="217">&nbsp; <img class="decoded" style="cursor: -moz-zoom-in;" alt="http://uupload.ir/files/t91i_20171001_092614.jpg" src="http://uupload.ir/files/t91i_20171001_092614.jpg" height="124" width="221"><br><br><img class="decoded" style="cursor: -moz-zoom-in;" alt="http://uupload.ir/files/537e_20171001_092407.jpg" src="http://uupload.ir/files/537e_20171001_092407.jpg" height="120" width="216">&nbsp; <br> text/html 2017-09-05T04:11:43+01:00 shohda16.mihanblog.com سید احمد سیدی ✔️شعر طنز #خواب http://shohda16.mihanblog.com/post/284 <br><br>⭕️ز سربازی آمدُم مو شاد و خندان<br>نشستُم توی حولی روی فرغان<br>@zirak_abad<br>⭕️یهو بابام درِ حولی رِ وا کرد<br>نگاهی خیره بر احوال ما کرد<br><br>⭕️سلامُ بوسُ بعد احوال پرسی<br>کشانیدن مو رِ بر زیر کرسی<br><br>⭕️بابا گفتَک که باید زن بگیری<br>دگه پیر رفتی تو، دَری مِمیری<br>@zirak_abad<br>⭕️به بابا گفتُم از راه مو رسیدُم<br>هنوز دختر دِ مون کوچَه نِدیدُم<br>ننم خندید و گف موقََش الانَ<br><br>⭕️نباید بچَه در خَنَه بِمَنَه<br>بابا پاشد جالسقَشِه دِ بر کرد<br><br>⭕️همه قوم وخویشار، از دم خبر کرد<br>مو مثل دست خر اونجه نشستُم<br><br>⭕️دهنُم مثل در آغال دِ بستُم<br>ننم اَمد کنارُم چار زانو زد<br><br>⭕️کت و شلوار دِ پیش مو اتو زد<br>دگه طاقت ندیشتُم جِغ کشیدُم<br><br>⭕️غشُم کِر، مو دگه هِچِه ندیدُم<br>یهو از خواب خوش از جا پریدُم<br><br> text/html 2017-09-05T04:07:50+01:00 shohda16.mihanblog.com سید احمد سیدی آمار روستا http://shohda16.mihanblog.com/post/283 <font size="4"><br>طبق سرشماری سال 1395<br>جمعیت روستا به 1009 نفر رسید<br>که در این بین<br>&nbsp;338 خانوار<br>تعداد 523 نفر مرد<br>تعداد486 نفر زن<br>بوده است</font><br><br><br> text/html 2017-06-11T11:20:03+01:00 shohda16.mihanblog.com سید احمد سیدی جام رمضان والیبال http://shohda16.mihanblog.com/post/281 <b><font face="Mihan-Iransans">❤️جام والیبال روستای زیرک آباد به یاد بود والیبالیست عزیزمان جوان ناکام سید هادی سیدی<br><br><br>❇️اسامی تیم های والیبال</font></b><br><br>❤️تیم والیبال (جوانان انقلابی)<br> text/html 2017-02-01T07:09:19+01:00 shohda16.mihanblog.com سید احمد سیدی اخبار جدید در زمستان 95 http://shohda16.mihanblog.com/post/280 text/html 2016-06-06T08:17:13+01:00 shohda16.mihanblog.com سید احمد سیدی مسجد باستانی زیرک آباد http://shohda16.mihanblog.com/post/285 این مسجد در روستای زیرک آباد و بخش مرکزی شهرستان بردسکن واقع شده است . روستای زیرک آباد در ۱۱ کیلومتری جنوب غربی بردسکن قرار گرفته و بنا بر اطلاعات مو جود مسجد آن در قرن ۱۲ قمری ساخته شده است . این مسجد دارای پلانی ساده شامل گنبد خانه و شبستان می‌باشد . گنبد خانه مربعی به ابعاد ۷/۷ متر بوده که محرابی ساده را در یکی از اضلاع خود جای داده است . فضای شبستان نیز از سه اتاق مرتبط به هم شکل گرفته است . تز ئینات این بنا منحصر به کار بندی سقف ها و محراب ساده آن است . text/html 2015-12-11T08:24:15+01:00 shohda16.mihanblog.com سید احمد سیدی آخرین خبر http://shohda16.mihanblog.com/post/279 <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font size="2"><br>رادیو اینترنتی نسیم زیرک آباد به زودی مهمان خانه گرم <br><br>همشهریایی عزیز می شود<br>&nbsp;<br>مدیر تاسیس این رادیو اذعان کرد ..در حال کارهای اولیه می باشیم انشالله بزودی<br><br>&nbsp;در دسترس شما عزیزان خواهد قرار گرفت<br><br>ارسال مطالب شما فقط فقط از شماره زیر می باشد<br><br><b>09214744138</b><br> </font> text/html 2015-12-07T04:56:48+01:00 shohda16.mihanblog.com سید احمد سیدی تازه ترین اخبار روستا http://shohda16.mihanblog.com/post/277 تازه ترین اخبار<br><font size="2"><br>آماده شدن زائران حرم امام رضا علیه السلام برای رفتن به مشهد<br>ساعت حرکت سه شنبه ساعت 8 صبح<br><br>*برداشت زعفران از هفته پیش شروع شده و تا چند روز آینده ادامه دارد</font><br><br><img src="http://8pic.ir/images/uvp8df6litwe2vk9w8h4.jpg" alt="" align="right" border="0" height="177" hspace="0" vspace="0" width="133"><br><br><font size="2">رونمایی از پیراهن جدید تیم شهدای زیرک آباد<br><br>&nbsp;در دسته 2 استان </font><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><font size="2"><br><br>*زائرین حرم امام حسین علیه السلام با شرکت زیادی عازم نجف شدند که در پیاده روی بزرگ<br><br>شرکت کنند<br></font><br><font size="2"><br>* عدم نظاف<img src="http://8pic.ir/images/istigw13lvamvotahe5r.jpg" alt="" align="right" border="0" height="149" hspace="0" vspace="0" width="200">ت خیابان های روستا در هنگام بارندگی موجب<br><br>&nbsp;آب گرفتگی</font><font size="2"> خیابان ها می شود</font><font size="2"><br>&nbsp;<br><br>*به گفته دهیار اسبق عدم ماهر نبودن مهندسین طرح هادی<br><br>&nbsp;با عث این شده است</font><br><br><br><br><br><img src="http://8pic.ir/images/a6yeeskt7si7n6whwy2n.jpg" alt="" align="right" border="0" height="153" hspace="0" vspace="0" width="205"> <font size="2">کلاس دشمن شناسی به مناسبت هفته بسیج دیشب بعد <br><br>از دعای توسل با سخنرانی جناب سروان عصمتی برگزار گردید<br><br>&nbsp;در این جلسه آشنایی بسیجیان در باره چگونگی راههای نفوذ <br><br>دشمن&nbsp; بحث گردید</font><br><br><br><br><br><br><div align="center">شما می توانید برای ارسال تصاویر خود به سایت روستا در شبکه اجتمایی تلگرام&nbsp; تصاویر مربوط به روستا<br></div><br><div align="center">&nbsp;برای ما ارسال کرده تا ما تصاویر شما را به نمایش بگذاریم<br><br>این شماره را در گوشی خود ذخیره کنید<br><br>2506&nbsp; 333 0939<br>سیدی<br></div> text/html 2015-12-05T12:23:22+01:00 shohda16.mihanblog.com سید احمد سیدی عکس های ارسالی از پیاده روی ابعین http://shohda16.mihanblog.com/post/278 <img src="http://8pic.ir/images/28glp817hvvahwt3eb6d.jpg" height="147" width="161"> &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://uupload.ir/files/yird_816207188_16908.jpg" height="142" width="192">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br><br><img src="http://uupload.ir/files/scjx_814434964_98486.jpg" height="174" width="98">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <img src="http://uupload.ir/files/9d73_814502329_98581.jpg" height="157" width="87"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <img src="http://8pic.ir/images/5egy3ezaduto9llqha17.jpg" height="136" width="100"><br><br><br><br><img src="http://uupload.ir/files/rsf_812718547_121096.jpg" height="111" width="163">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://uupload.ir/files/qpt_816214454_23432.jpg" height="147" width="110"> &nbsp; &nbsp;&nbsp; <br><br><br><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">برای بزرگ نمایی تصاویر view image را بزنید <br>منتظر تصاویر شما از پیاده روی اربعین هستیم<br></font></div> text/html 2015-11-09T07:37:00+01:00 shohda16.mihanblog.com محمدرضا باقرپور ... http://shohda16.mihanblog.com/post/275 <p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">پیامبر (ص) از شیطان پرسید : "مسجد تو کجاست ؟</span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><span dir="ltr" style="font-size: 16pt;"></span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">شیطان گفت : بازارهایی که پر از غش و تقلب در اموال باشد</span><span dir="ltr" style="font-size: 16pt;">&nbsp;!</span></font></p><p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><span dir="ltr" style="font-size: 16pt;"></span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">حضرت فرمود : "با چه کسی هم غذا هستی ؟</span><span dir="ltr" style="font-size: 16pt;">"&nbsp;</span></font></p><p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"></p><p class=" " dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><span dir="ltr" style="font-size: 16pt;"></span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">شیطان گفت : زنان و مردانی که بر سر سفره، نام خدا را نمی‌برند</span><span dir="ltr" style="font-size: 16pt;">!</span></font></p><p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><span dir="ltr" style="font-size: 16pt;"></span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">حضرت فرمود : "چه کسی پیش تو عزیز است ؟</span><span dir="ltr" style="font-size: 16pt;">"</span></font></p><p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"></p><p class=" " dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><span dir="ltr" style="font-size: 16pt;"></span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">شیطان گفت : کسی که دائم غرق در معصیت است و</span></font><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></p><p class=" " dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;<span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px;">معصیت را برای لحظه‌ای تعطیل و رها نمی‌کند</span></font>!</p><p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><span style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px;"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" dir="rtl">حضرت رسول (ص) از شیطان پرسید : آیا تو مؤذنی هم داری ؟</span></font></span></p><span style="font-family: 'Times New Roman'; text-align: -webkit-center; font-size: 16pt; line-height: 24.5333px;"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" dir="rtl">شیطان گفت : کارگردانان و مطربان شبانه، مؤذن من هستند</span>!<br><br></font></span> text/html 2015-06-07T04:08:22+01:00 shohda16.mihanblog.com سید احمد سیدی طرح بزرگ کردن مسجد صاحب الزمان(عج) "سرخط" http://shohda16.mihanblog.com/post/272 <div align="center"><img src="http://8pic.ir/images/f2o1szuv9wxx8wmt1wr3.jpg" alt="" align="texttop" border="0" height="285" hspace="0" vspace="0" width="381"></div><div align="center"><br><font size="2"><br>برزگ کردن مسجد با کمک خیرین روستا در حال اجرا می باشد. به گفته </font><br></div><div align="center"><br><font size="2">یکی&nbsp; از هیئت امنای مسجد</font><font size="2">آقای کریمی انشالله تا&nbsp; 2 ماه دیگر کار بازسازی </font><br><br><font size="2">و بزرگ کرد</font><font size="2"> . مسجد به&nbsp; اتمام می رسد. لذا از کلیه مردم خیر در خواست </font><br><br><font size="2">دارم ما را در این امر خیر یاری کنند</font><br><br>***********************************************************<br></div><div align="center">&nbsp;<font size="2">در صورت کمک به مسجد به شمارههای زیر تماس بگیرید</font><br><br></div><div align="center"><font size="2">&nbsp;حاج آقای کریمی(روحانی محل) <br><br><font size="3">0938-8506075</font><br></font><div><br></div><div><font size="2">&nbsp; &nbsp; طلعتی(پست بانک) &nbsp; <font size="3">55493333-051</font></font><br></div></div><div align="center"><br><br></div><div align="left"><br><div align="center">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; انتهای پیام<br></div></div> text/html 2015-05-18T04:08:08+01:00 shohda16.mihanblog.com محمدرضا باقرپور به خداوند اعتماد کن... http://shohda16.mihanblog.com/post/269 <strong style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: small; line-height: 22.1000003814697px; text-align: center;">به خداوند اعتماد کن&nbsp;<br>گاهی بهترین ها را بعد از تلخترین تجربه ها به تو می دهد...<br>تا&nbsp;</strong> text/html 2015-05-10T13:18:17+01:00 shohda16.mihanblog.com سید احمد سیدی زلزله ۳.۸ ریشتری بردسکن ،خلیل آباد،کاشمر را لرزاند http://shohda16.mihanblog.com/post/268 <header class="portlet-topper"> <div class="portlet-topper-c"> <h1 class="portlet-title"> <span> <div class="portlet-title-c"> <div class="portlet-title-text"> <font size="4">زلزله ۳.۸ ریشتری بردسکن ،خلیل آباد،کاشمر در خراسان رضوی را لرزاند </font></div> </div> <div class="portlet-title-arrow"> </div> </span> </h1> <div class="portlet-links-c"> <div class="asset-ratings"> <div class="taglib-ratings stars"><img alt="The average rating is 0.0 stars out of 5. " class="aui-rating-element " src="http://mashhad.irib.ir/irib-1-theme/images/spacer.png"><img alt="" class="aui-rating-element " src="http://mashhad.irib.ir/irib-1-theme/images/spacer.png"><img alt="" class="aui-rating-element " src="http://mashhad.irib.ir/irib-1-theme/images/spacer.png"><img alt="" class="aui-rating-element " src="http://mashhad.irib.ir/irib-1-theme/images/spacer.png"><img alt="" class="aui-rating-element " src="http://mashhad.irib.ir/irib-1-theme/images/spacer.png"><div class="liferay-rating-score yui3-widget aui-component aui-rating aui-rating-disabled" id="zyfa_ratingScore"><br> </div> </div> </div> </div> <div class="clr"> </div> </div> </header> <div class="taglib-header "> <h1 class="header-title"> <span> </span> </h1> </div> <div class="main-content" style="text-align:right ;"> <p style="text-align: justify;"> زلزله ای به قدرت ۳،۸ در مقیاس<img alt="" src="http://media.mehrnews.com/d/2015/05/09/3/1684748.jpg" style="width: 250px; height: 179px; margin: 20px; float: left;"> امواج درونی زمین شامگاه جمعه شهرستان خلیل آباد در خراسان رضوی را به لرزش دراورد.</p> <div itemprop="articleBody"> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۸ در مقیاس امواج درونی در ساعت ۲۱ و ۳۹ دقیقه شامگاه جمعه در شهرستان خلیل اباد به وقوع پیوست.</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> زلزله شامگاه گذشته همچنین موجب لرزش بخش هایی در شهرستان کاشمر و&nbsp; وحشت تعدادی از ساکنان این دو شهرستان شد.</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران موقعیت این زمین لرزه را ۳۴.۸۳۵ درجه شمالی و ۵۸.۳۸۱ درجه شرقی و در عمق ۱۵ کیلومتری زمین گزارش کرد.</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> شایان ذکر است تاکنون گزارشی از میزان خسارات احتمالی این زلزله دریافت نشده است.</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان خلیل آباد در فاصله ۲۰ کیلومتری بردسکن و ۱۲ کیلومتری شهرستان کاشمر واقع شده‌است.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">منبع:سایت شبکه خراسان رضوی<br></p> </div> </div>